logo

>O BCCO                >SBÍRKY                >KONTAKTY EN

BCCO (Biology Centre Collection of Organisms) je struktura, pod kterou jsou sdruženy vybrané sbírky organizmů Biologického
centra Akademie věd ČR, v. v. i.
Většinu údajů obecně ke sbírkám a konkrétnímu sbírkovému materiálu naleznete ve volně
přístupných katalozích sbírek. V případě zájmu o další informace, či o využití konkrétního sbírkového materiálu se neváhejte
obrátit na kurátory jednotlivých sbírek.

Za podpory Ministerstva zemědělství ČR byla v rámci projektu QK1920258 “Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka” v Laboratoři molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu Biologického centra v.v.i. založena a trvale se rozšiřuje unikátní sbírka živých spirochét pocházejících z klíšťat, hospodářských, domácích a volně žijících zvířat v ČR. Jednotlivé izoláty jsou poskytovány zájemcům pro další výzkum či aplikace.
Genotypová variabilita borelií z klíšťat je větší než se dříve předpokládalo. Borelie se liší v preferenci klíštěcích přenašečů v dané geografické oblasti (v České republice), v preferenci hostitelů i ve schopnosti nakazit člověka. Pro lepší pochopení ekologie a epidemiologie spirochét je důležitá znalost jejich genetické rozmanitosti v přírodě, zejména v tak vysoce endemickém regionu jako je Česká republika. Pomocí sekvenování DNA a multilokusové sekvenční analýzy genomů patogenů z České republiky je prováděna první rozsáhlá srovnávací genetická analýza evropské populace spirochét B. burgdorferi s důrazem na jejich rozmanitost, patogenní potenciál, distribuci a vznik rekombinantních genotypů zvyšujících riziko infekce člověka. Analýza genomů českých kmenů spirochét povede k úspěšné identifikaci možných kandidátů na anti-spirochetální vakcíny. Trvale se rozšiřující sbírka českých kmenů spirochét rodu Borrelia je, kromě jiného, životně důležitá pro vypracování laboratorních technik molekulární detekce a charakterizace širokého spektra kmenů borelií z přírody i klinických vzorků.

Borelie

Sbírka slouží jako úložiště kultur půdních aktinomycet. Je využívána zejména pro vyhledávání kmenů produkujících důležité sekundární metabolity. Většina kultur náleží k čeledi Streptomycetaceae (rody Streptomyces a Kitasatospora), nicméně některé další čeledi jsou zde také zastoupeny (Pseudonocardiaceae: rody Letznea, Amycolatopsis, Saccharothrix, a Nocardiaceae: rod Nocardia). Jsme otevření spolupráci s výzkumnými institucemi, univerzitami a farmaceutickými firmami na výzkumu látek s antibiotickým nebo protizánětlivým účinkem.
Informace o uložených kmenech naleznete v katalogu.

Aktinomycety 1
Aktinomycety 2

Sbírka obsahuje přes 2000 kmenů převážně vláknitých hub (askomycety, zygomycety a anamorfní stádia asko- a basidiomycet) izolovaných z půdy a sedimentů z ČR i zahraničí, dále ze vzduchu, opadu, jeskynního prostředí, trávicích traktů půdních bezobratlých apod. Hlavním posláním sbírky je shromažďovat, udržovat a poskytovat kultury mikroskopických hub důležitých pro základní i aplikovaný výzkum, farmaceutický nebo potravinářský průmysl, zemědělství, medicínu.
Informace o uložených kmenech naleznete v katalogu.

Houby

Sbírka zahrnuje izoláty především z půd, ale i z jeskynních a hlubinných substrátů, půdo tvorných sedimentů minerálního i organického původu, trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých živočichů, ale i z hnoje a zažívacího traktu hospodářských zvířat. Kultury jsou využívány zejména pro vědecké účely a výuku. V současné době je jedním z našich prioritních témat výskyt a šíření bakteriální odolnosti k antimikrobiálním léčivům v prostředí. Vybrané kultury jsou charakterizovány zejména s ohledem na tetracyklinový rezistom.
Informace o uložených kmenech naleznete v katalogu.

Bakterie 2
Bakterie 1

Sbírka disponuje přibližně 2000 kmeny mikroskopických řas a sinic izolovaných z půd a aerofytických stanovišť nejrůznějších biotopů a klimatických pásem. Mezi sinicemi jsou druhově nejpočetněji zastoupeny Nostocales a Oscillatoriales, z řas převažují kmeny zelených řas (Chlorophyceae, Trebouxiophyceae, Ulvophyceae, Streptophyta) a heterokont (Xanthophyceae, Eustigmatophyceae). Izoláty řas ve sbírce představují zdroj látek s biotechnologickým potenciálem (polynenasycené mastné kyseliny, barviva), zástupci sinic jsou známými producenty bioaktivních metabolitů (např. protinádorové či protizánětlivé látky, inhibitory enzymů), některé izoláty řas a sinic jsou slibnými půdními biokondicionery.
Informace o uložených kmenech naleznete v katalogu.

Řasy a sinice

Sbírka zahrnuje 37 druhů, 429 jednotlivých izolátů klinicky více či méně významných virů, spadajících do 6 čeledí. Součástí sbírky je i unikátní časová řada izolátů viru klíšťové encefalitidy prakticky od objevení viru ve střední Evropě. Virové izoláty z různých zdrojů a časových období jsou významným zdrojem materiálu a dat pro sledování evolučních procesů, či mezidruhových interakcí (virus – vektor – hostitel), jsou prakticky využívány v oblasti epidemiologie a jsou zdrojem biologického materiálu pro diagnostické či biotechnologické účely.
Bližší informace o sbírce naleznete na jejím webu. Katalog sbírky je v přípravě, pro bližší informace kontaktujte kurátora sbírky.

Arboviry 1
Arboviry 2

Pro porovnávací studie jsou zde helmintologům z různých zemí k dispozici rozsáhlé sbírky helmintů, zahrnující 3000 druhů (zčásti i nezaregistrovaných) z celého světa, včetně početného typového materiálu. Navíc jsou do sbírek zařazeny některé druhy parazitických korýšů a pentastomidů.
Bližší informace o sbírce naleznete na jejím webu.

Helminti

Sbírka zahrnuje 430 mikroskopických preparátů holotypů a paratypů cca 300 druhů parazitických členovců, několik tisíc vzorků blech a roztočů parazitujících na savcích, ptácích, plazech a široké spektrum klíšťat zakonzervovaných v lihu. Parazitologický ústav zároveň provozuje laboratorní chovy klíšťat (8 druhů), komárů (4 druhy, 5 linií).

Sbírka mykovirů shromažďuje viry infikující houbové organizmy. Jelikož tyto viry mohou podstatně měnit vlastnosti napadených hostitelů, mají tyto viry potenciál využití v biologickém boji proti patogenním houbám.
Bližší informace o sbírce naleznete na jejím webu. Katalog sbírky je v přípravě, pro bližší informace kontaktujte kurátora sbírky.

Mykoviry 1
Mykoviry 2

V Entomologickém ústavu byl během minulých let nashromážděn cenný sbírkový materiál několika skupin (nejen) hmyzu. Sbírky budovali jednotliví pracovníci ústavu podle své specializace již od jeho založení. Sbírky neslouží pouze taxonomům, ale jsou využívány i odborníky z jiných oborů, například pro porovnání obtížně určitelných jedinců. K nejcennějším sbírkám patří celosvětová sbírka mšic (asi 130 000 mikroskopických preparátů, typový materiál od téměř 200 druhů) a sbírka jepic (okolo 1 000 000 jedinců, typový materiál od téměř 100 druhů).
Bližší informace o sbírce naleznete na jejím webu, případně kontaktujte kurátora sbírky.

Hmyz
logotyp